Podmínky a ceník

 

Základní podmínky 

 • K zapůjčení karavanu požadujeme předložit 2 platné doklady totožnosti (OP, ŘP, PAS).
 • Havarijní pojištění karavanů je sjednáno se spoluúčastí ve výši 15 % - 20 %.
 • Je zakázáno provádět jakékoliv úpravy (polepování, šroubování, vrtání atd.).
 • V karavanu je zakázáno kouřit, používat svíčky, prskavky atd.
 • Je zakázáno v karavanu převážet jízdní kola, lyže a jiné předměty, které by mohli poškodit vnitřní vybavení.
 • Při neodstranitelném poškození interiéru nebo exteriéru účtujeme úhradu v plné výši.
 • Zákaz používání běžného toaletního papíru do chemického WC.
 • Zákaz používání chemického WC bez chemie.
 • Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací.
 • V případě neznalosti některé z manipulace se zařízením obytného karavanu nebo rady v nouzi může nájemce volat na tel.: 722 951 370, a to kdykoli. 
 • Nedodrží-li nájemce sjednanou dobu pro vrácení karavanu bez předchozí telefonické dohody s pronajímatelem, je povinen zaplatit vedle částky odpovídající dennímu nájemnému též smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč při překročení sjednané doby do 24 hodin, překročí-li prodlení s vrácením karavanu 24 hodin je nájemce povinen zaplatit za každých započatých 24 hodin prodlení smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč.
 • Domácí mazlíčci nejsou v karavanech z hyg.důvodů povoleni.Při nedodržení tohoto zákazu a případném znečištění karavanu účtujeme za vyčištění a dezinfekci 1500 Kč.

Plné znění podmínek zde:

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRONÁJMU

 

Platební podmínky

 • Rezervace karavanu na daný termín platí 3 pracovní dny. Do této doby musí být uhrazena rezervační záloha (možno převodem), která slouží jako blokace termínu.
 • Pokud nebude záloha v uvedené době uhrazena, karavan bude dále nabízen jako volný.
 • Při vyzvedávání obytného karavanu se skládá vratné kauce ve výši 5.000 - 10.000,- Kč na případné škody.

 

Rezervační zálohy

 • Rezervační záloha ve výši 30 % je splatná 3 pracovní dny od potvrzení rezervace.
 • POZOR - vyčkejte s platbou na informační e-mail s uvedením údajů k platbě.

Rezervační záloha se při stornování 30 a více dní před začátkem termínu vrací v plné výši. Po této době je záloha nevratná.

 

Předání a vrácení

 • Karavany se předávají dle vzájemné dohody. Snažíme se vyjít maximálně vstříc Vašim požadavkům.
 • Každý započatý den pronájmu je placený v plné výši.
 • Karavan musí být vrácen v odpovídajícím stavu - uklizený, čistý, vyprázdněná a vypláchnutá kazeta chemického WC.
 • Při vrácení neuklizeného karavanu účtujeme částku od 500 Kč dle míry znečištění (kazeta WC je potřeba vylít a vypláchnout). Při znečištění olejem, barvou atd. účtujeme částku 5.000  Kč.
 • Za ztrátu (OTP, dokladu o zákonném poj., klíčů atp.) bude nájemci účtována pokuta 4.000 Kč za každou ztracenou položku.
 • V případě chybějící nebo poškozené části karavanu tuto nájemce doplatí ve výši ceny náhradního dílu (dle aktuálního ceníku) + servisní práce + 1.000 Kč administrativní poplatek. Toto ujednání neplatí, má-li nájemce sepsán protokol o pojistné události o odcizení na Policii či protokol o pojistné události. V případě pojistné události hradí vždy nájemce spoluúčast sjednaného pojištění v plné výši, tj.15 %, nejméně 15.000 Kč. V případě, že pojišťovna odmítne z jakéhokoliv důvodu způsobenou škodu uhradit, nájemce je povinen pronajímateli takový rozdíl doplatit.
 • Pojištění se nevztahuje na tyto případy: tažení karavanu osobou bez příslušného řidičského oprávnění, požití alkoholických nápojů , požití omamných a jiných návykových látek , při prokazatelném poškození karavanu nájemcem, na případný požár způsobený v karavanu jakýmkoliv vznícením, na osoby a jejich majetek v době pronájmu karavanu.
 • Odcizené nebo poškozené vybavení jde plně k výši nájemce.
 • Vyzvednutí a vrácení karavanů na adrese: Stará Boleslav, Okružní 1463, případně dle předchozí dohody.
 • Převzetí karavanu a seznámení se s jeho zařízeními a obsluhou trvá cca 30 min. Při vracení karavanu počítejte se stejnou časovou rezervou, abychom si mohli karavan zkontrolovat.
 • Pokud vznikly během Vaší cesty větší či menší škody, opotřebení dílů či součástí, oznamte tuto skutečnost při vrácení karavanu. Pokud jsou škody v rozsahu bránícímu dalšímu pronájmu, je třeba tuto skutečnost nahlásit ihned na tel.: 722 951 370.

 


Všechny naše obytné karavany jsou pravidelně servisovány a kontrolovány, ale i přesto může dojít k poruchám některých spotřebičů nebo jiných částí karavanu.

 • Veškeré opravy a nákup náhradních dílů je možno realizovat pouze se souhlasem pronajímatele.
 • Nezapomeňte si nechat vždy vystavit řádný účet, bude Vám proplacen při vrácení vozidla.
 • V případě menších poruch jako je např. porucha lednice, bojleru, čerpadla, osvětlení apod., není pronajímatel povinen poruchu okamžitě odstranit.

 

V případě nehody nebo poškození

 • V případě škody na obytném karavanu (dopravní nehoda) nebo poškození jiné věci karavanem je nutné vždy přivolat policii a nechat si vystavit zápis o události.
 • Pořiďte fotodokumentaci.
 • Informujte neprodleně pronajímatele. 

Odstoupení pronajímatele od rezervace

 • Při odcizení nebo poškození obytného karavanu v rozsahu bránícímu pronájmu může pronajímatel odstoupit od rezervace. Uhrazená záloha se poté vrací v plné výši.

 

Před zapůjčením karavanu a zaplacením rezervační zálohy si můžete vyžádat plné znění podmínek o pronájmu obytného přívěsu.

Zašleme Vám je do e-mailové schránky v elektronické podobě.

Zaplacením rezervační zálohy s těmito podmínkami souhlasíte.