GDPR

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jméno a příjmení podnikatele: Monika Marešová Kocmanová

(dále jen "Správce")

IČO: 876 69 781

Sídlo provozovny: Okružní 1463, 250 02 Stará Boleslav

E-mail: info@karavanypraha.cz

Tel.: +420 722 951 370

Vážení klienti,

abych mohla plnit závazky k Vám a vyhověla zákonným požadavkům podle legislativy, musím zpracovávat některé Vaše osobní údaje. Tato informace se nevztahuje na osobní údaje právnických osob, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

  • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je správce
  • Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek. Zpracovávám Vaše údaje, které jste mi poskytli: jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednanou službu a její cenu, číslo OP, IČO, DIČ.
  • Bez Vašeho souhlasu mohu zpracovávat Vaše osobní údaje na základě následujících právních titulů. Právními tituly tohoto zpracování jsou: plnění smlouvy, ochrana práv a právem chráněných zájmů správce (pro vymáhání dlužných částek za poskytnuté služby, ochrana majetku správce), plnění právní povinností vyplývající ze zákona (poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona a v jeho mezích a dále při vedení účetnictví).
  • Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, a to po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.
  • Vaše osobní údaje bez Vašeho písemného souhlasu nepoužívám pro marketinkové účely ani jiné oslovování zákazníků. Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.
  • Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl správcem jmenován.
  • Správce prohlašuje, že: přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Dále správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze osoby jím pověřené.
  • Kdykoliv máte právo odvolat svůj udělený souhlas se zpracováním osobních údajů (nejsou-li ke zpracování výše uvedené právní tituly), právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování.  V tomto případě se, prosím, obracejte písemně na adresu sídla provozovny správce. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování Vašich osobních údajů postupuje správce v rozporu s GDPR.

Ve Staré Boleslavi, dne 25. 5. 2018